şartlar ve koşullar

 • Konaklama müddeti Lefke Avrupa  Üniversitesi ders yılı olan 15 Eylül – 15 Haziran tarihlerini kapsayan iki sömestredir.                                                           
 • The lodging period covers the academic year and it is for the two semesters  15 September  to  15 June
 • Dairede kalacak öğrenciler müştereken ve/veya münferiden  Yurt idaresinin belirlediği miktarı deposito olarak peşin ödeyeceklerdir ve herbiri  tüm deposito ve yurt ücretinden sorumludur.  Ücretin tümü  Eylül ayı sonuna  kadar ödenmelidir
 • Each  student is responsible  for the total fee and the deposit  due on the dormitory. The agreed  deposit is payable as soon as the application is accepted.  The whole fee is due no later than the end of September of the relevant acadmic year.
 • Haziran ayında, her iki tarafca anlaşmaya varılarak bir sonraki yıl için konaklamanın yenilenmesi durumunda ve yurt ücretinin %50 sinin peşinen ödenmesi durumunda dairenin boşaltılmasına gerek yoktur.
 • Any students wishing to renew their agreement with the management may do so by paying at least %50 of the fee due for the following academic year. This must be paid in advance and no later than 30th June in the preceeding year. If this fee is paid on time the students will not need to vacate their accommodation and will be guaranteed the same accommodation for the following academic year.
 • Dairede (veya odalarda) sözleşmede belirtilen kişi yada kişiler haricinde, başkalarının konaklaması yasaktır.
 • Yurt idaresinin yazılı müsadesi olmaksızın, o daireye yerleşen kişi (veya kişiler), daireyi tamamen veya kısmen başka herhangi bir şahsa kiralayamaz veya devredemez, dairede veya binaların herhangi bir bölümünde ev hayvanı (yürüyen, uçan veya sürüngen) besleyemez ve/veya barındıramazlar.
 • Kayıt esnasında öğrenciden alınan depozito yıl sonunda öğrenciye iade edilecektir; ancak öğrencinin dairede bulunan demirbaşlara zarar vermesi halinde yurt müdürlüğünce belirlenen miktar ve eğer daire alındığı gibi  temiz devredilmediyse, genel bir kesinti veya her yılın  Mayıs ayı sonuna kadar gelecek yılın kaydını yapıp yapmaycağını yurt müdürlüğüne bildirmemesi durumunda depozitonun tamamı kesilir.
 • Yurt ücretinin zamanında ödenmemesi veya öğrencinin bu koşulların başka herhangi bir hükmüne riayet etmemesi halinde, Yurt idaresinin, vereceği bir ihbar ile yurtta barınma müddetini sona erdirmekte  Bu gibi bir fesh halinde  Yurt İdaresinin düçar olabileceği her türlü zarar ziyanı, konaklaması fesh edilen kişi veya kişiler tazmin edeceklerdir.
 • Yurt kurallarına uymayan öğrencinin tutanakla yurttan atılması halinde öğrenci yıl boyunca yurttan yararlanmış, kabul edilerek yurt ücretinin tamamı tahsil edilecektir.
 • Yurda yatırılan yıllık ücretin iadesi,  çok özel durumlar dışında kesinlikle yapılmayacaktır. Para iadesi, kayıt yaptırdıkları tarihten, ilişkilerini kestikleri tarih hesaplanıp iade edilecektir. Yurdumuza kayıt yaptırıp daha sonra Y.K (Kredi Yurtlar Kurumu), Diğer yurtlar veya konaklama yerlerine geçiş yapmak isteyen veya okuldan ayrılan öğrencilerimize para iadesi yapılmayacaktır.
 • Elektrik ve su parası öğrenciye aittir. Elektrik için sayaç yükleme fişi bedeli yurt idaresine, su yükleme bedeli Lefke Belediyesine ödenir. Suyun herhangi bir nedenle azalmasından ve/veya durmasından yurt idaresi mesul değildir.
 • İdarenin, binanın ve dairelerin durumunu tetkik etmek ve/veya yaptırılmakta veya yaptırılmış olan tamirat ve sair işleri kontrol etmek gayesi ile makul zamanlarda daireye girmeye ve onu tetkit etmeğe hakkı vardır.
 • Komşuları ve çevrede yaşıyanları rahatsız edecek davranışlarda bulunmak, gürültü yapmak ve gürültülü müzik çalmak, çöp poşetlerini ve ayakabıları kapı önünde tutmak yasaktır.
 • Bu koşullar gereğince, yurtda ikamet edene verilmesi ve/veya gönderilmesi icap eden herhangi bir ihbar veya yazı yukarıda belirtilen konu haneye ve/veya daireye gönderilmesini takip eden 3’üncü iş günü alınmış addolunur.
 • Yurtda barınma müddetinin sonunda veya fesh olunduğunda veya mecuru (oturdukları daireyi) herhangi bir surette tahliye edeceğinde, ikamet edenler, mecuru başlangıcında teslim aldığı gibi mükemmel bir durumda mal sahibine teslim edecek. Aksi takdirde mecura yapılan zarar ziyan hususunda mal sahibini tazmin edecek ve bu hususta mahkemeye müracaat edildiği takdirde bütün dava masraflarını da ödeyecektir.
 • Bu belgede kayıtlı 15 (on beş) maddeden ibaret olan bu koşulların ihtilafı durumunda K.K.T.C. Mahkemeleri yetkilidir.